353.1563 220.1094 m 17 0 0 17 441 405.5 Tm 0 0 0 RG 386.5781 296.5625 m BT 1 1 1 rg n 39.8438 275.3281 m 1 1 1 rg 1 1 1 rg /TT3 1 Tf 23 0 0 23 473.25 785 Tm 0.0469 w 23 0 0 23 498 393.5 Tm 0 0 0 rg 6 w BT 353.8125 241.7656 m 224.2969 200.9375 m 1 1 1 rg 0.0469 w ET 89.2031 151.3438 m 0 0 0 RG 8 0 0 8 553.5 189.5 Tm 348.6563 771.9688 m 20 0 0 20 141.75 700.25 Tm 97.3125 336.9688 l 0 0 0 RG 1 1 1 RG ET 0 0 0 rg 0.0469 w n ET BT 581.25 447.1719 l 525 672.5 513.75 670.25 514.5 664.25 c 0.0338 Tc 28.5 196.0625 m 23 0 0 23 163.5 780.5 Tm 581.25 668.2813 l 20 0 0 20 55.5 146.75 Tm 466.0313 209.3281 l BT 0 0 0 rg 0 0 0 RG S 1 1 1 rg (") Tj 23 0 0 23 505.5 778.25 Tm S 0 0 0 rg n n 294.9375 197.1875 m BT 1 1 1 rg n 281.4844 294.3594 m BT Tj S (Z) Tj 6 w S 0 0 0 RG 0 0 0 rg 0 0 0 rg /TT3 1 Tf n BT 1 1 1 RG ($) Tj 6 w (d) Tj n 467.5313 479.2813 l 272.0156 274.8594 l 0 0 0 rg 1 1 1 rg 0.0469 w 349.9219 508.0625 349.5469 508.4375 349.5469 508.9531 c 0 0 0 rg (B) Tj 0.0469 w 131.0625 755.8906 131.6719 755.2344 131.6719 754.4375 c S S 535.5 739.4844 l 0.0469 w S 0.0059 Tc BT 74.625 470.8438 m /TT3 1 Tf (!) 0 0 0 rg ($) Tj 0.0469 w 8 0 0 8 58.5 457.25 Tm 0 0 0 rg BT 0 0 0 rg 336.3281 218.4688 l 131.1563 551.8906 m 360.9375 185.9844 l 71.5313 336.9688 l 0.75 w (B) Tj 0 0 0 rg /TT3 1 Tf 0 8 -8 0 19.878 298.25 Tm 0 0 0 RG 228.5625 769.7656 m 0.0338 Tc 0.0469 w 0.75 w 0 0 0 rg 0.0469 w 1 1 1 RG 23 0 0 23 282.75 497.75 Tm (B) Tj 0 0 0 rg (k) Tj 73.7344 501.9688 l n 0.0469 w 0.75 w (B) Tj 0.0469 w 0.0469 w 8 0 0 8 159 179 Tm 6 w 1 1 1 RG 8 0 0 8 555 722.75 Tm S S ($) Tj 28.5 219.9219 m 0.75 w n 0.0059 Tc ET BT 23 0 0 23 329.25 227 Tm 446.7188 656.2813 m 0 0 0 rg n ($) Tj 0 0 0 RG 0.0469 w 548.8594 467.1406 m 50.1563 679.4844 l 581.25 481.2031 m 0 0 0 rg 1 1 1 rg (B) Tj 28.5 326.375 m 464.0625 617.6094 m S 0.75 w 131.9531 453.5938 m n 0.0469 w 0.0338 Tc 518.8594 256.0156 l 0 0 0 rg 0 0 0 rg 176.6719 275.3281 l S 0 0 0 rg 421.3125 195.6875 m 0 8 -8 0 19.878 760.25 Tm 54.4219 732.6875 m (!) 236.9063 460.3438 l 1 1 1 rg 1 1 1 rg 0.0469 w 0.0469 w 0.75 w n Tj 1 1 1 RG 46.9688 237.3594 l 0 0 0 rg 0 0 0 rg 91.7813 182.0938 m 134.1563 204.5469 l S 1 1 1 rg (Z) Tj BT 0 0 0 RG 79.9688 725.8906 m S 0 0 0 rg 0 0 0 rg 84.5625 90.2656 l 0 0 0 rg BT 83.8125 660.6406 l 355.5 493.2031 m (B) Tj 8 0 0 8 382.5 179 Tm 0.0357 Tc S 6 w 0.0338 Tc 65.8125 202.4844 m f ET (u) Tj ET ET 1 1 1 rg 23 0 0 23 408 423.5 Tm (B) Tj 0 0 0 rg (B) Tj ET 39.8438 477.6406 m (") Tj h ($) Tj 0 0 0 rg ET (B) Tj 0.0059 Tc S /TT3 1 Tf 1 1 1 RG 0.0469 w 0.75 w 0.0469 w S 0 0 0 rg 0 0 0 rg 0 0 0 rg n 8 0 0 8 343.5 716 Tm S 1 1 1 rg (Z) Tj 83.4375 662.3281 m ($) Tj 581.25 687.5938 m (") Tj (B) Tj S 213.4688 446.75 m 0 8 -8 0 19.878 769.25 Tm 23 0 0 23 439.5 524 Tm 166.0313 460.3438 l 97.5469 261.6875 l 0 0 0 rg 0 0 0 rg 8 0 0 8 474 740 Tm Tj 120.6563 687.5938 m n (Z) Tj 0.0625 Tc 0.75 w BT 286.5 210.8281 l 6 w BT 0.0338 Tc 193.2188 211.3438 l ET 0 0 0 rg 1 1 1 rg 255.7969 631.1094 l 171.8906 78.7344 l 152.1563 455.8906 m n 6 w 1 1 1 RG 0.75 w 6 w n 0.0469 w 0 0 0 rg 0 0 0 RG 165.0469 241.7656 l 0 0 0 rg /TT3 1 Tf f 0.75 w 360.9375 473.9844 l 0 0 0 rg 46.9688 776.375 l BT n n 0 0 0 rg 429.5625 739.5781 l ET 0 0 0 rg 421.3125 192.8281 m (B) Tj 545.1563 172.3906 l 213.6563 419.0469 m n ($) Tj S /TT3 1 Tf 0 0 0 rg 270 508.1094 l ET 0 0 0 RG 0 0 0 rg (B) Tj 0 0 0 rg S 1 1 1 rg 0 0 0 rg 138.75 748.0625 l 1 1 1 rg -0.0059 Tc S /TT3 1 Tf 0 0 0 rg 165.9844 760.8125 m 8 0 0 8 93.75 457.25 Tm 0.0059 Tc 1 1 1 rg 1 1 1 rg 489.1406 645.0781 m S 0 0 0 rg 0 0 0 rg -0.0059 Tc BT /TT3 1 Tf S 1 1 1 RG 0 0 0 rg 0 0 0 rg n 1 1 1 rg 8 0 0 8 40.5 162.5 Tm 0 0 0 rg n 0 0 0 rg 0 0 0 rg 0 0 0 rg ET -0.009 Tc 1 1 1 RG /TT3 1 Tf 0.0338 Tc 163.5469 808.7188 l 0.75 w 6 w 6 w ET 0.0469 w 0.0469 w S 478.6875 333.875 l 0 0 0 rg f* 81.8438 468.3125 82.2188 467.8906 82.2188 467.375 c 0.0469 w 0 0 0 RG n n 0.75 w 0 0 0 rg /TT3 1 Tf h 466.0313 83.4688 l 0.0469 w n S (B) Tj 0.0469 w 407.25 149.75 327.75 149.75 327.75 144.5 c S 1 1 1 rg n 23 0 0 23 66 776 Tm 0 0 0 rg (B) Tj 0.0469 w (!) 0 0 0 rg 541.5938 257.4219 m 224.0625 83.4688 m 188.0625 384.0781 l (#) Tj 0 0 0 rg BT Tj (") Tj S 20 0 0 20 255 647.75 Tm 1 1 1 rg 0 0 0 rg S 1 1 1 rg 0 0 0 RG 0.0469 w 23 0 0 23 306.75 539 Tm S ("#) Tj 0 0 0 rg (B) Tj 0.75 w n (B) Tj ET Tj 0 842 m 0 0 0 rg n 0 0 0 rg ET 23 0 0 23 179.25 521 Tm 0 0 0 rg 0.0338 Tc 6 w n 0.0469 w 0 0 0 rg /TT3 1 Tf 372.375 462.6875 m 8 0 0 8 273.75 743 Tm 1 1 1 rg S ET S 0 0 0 rg BT S 0 0 0 RG 0 0 0 RG BT 581.25 481.1094 l (B) Tj 0.0469 w 441.4219 237.3594 l 6 w n (Z) Tj S 438.2344 712.2969 l 23 0 0 23 54.75 785 Tm n 0 0 0 rg 0.0469 w n 0 0 0 rg n 0 0 0 rg 1 1 1 rg 0.0469 w S 176.0156 255.1719 l ET 0 0 0 rg 0.0469 w 0.75 w ET 0.0469 w S 532.0313 541.0156 l ET 17 0 0 17 448.5 417.5 Tm 6 w 8 0 0 8 129 725 Tm 514.6406 257.4219 l 1 1 1 RG 529.6406 647.4688 l ("$) Tj 6 w 0.0469 w 413.2969 470.8438 l 1 1 1 rg BT 307.4531 294.9688 l S 0.0059 Tc 433.2188 674.6563 m 0 0 0 rg 23 0 0 23 513.75 250.25 Tm 0 0 0 rg 291.4219 253.0156 l 0 0 0 rg n 308.9531 646.7656 m ET 1 1 1 RG n 163.6875 268.4844 l 6 w 0 0 0 rg 581.25 135.8281 l 183.1875 376.4844 l 202.6406 725.8906 l 8 0 0 8 251.25 258.5 Tm /TT3 1 Tf 0.75 w (B) Tj S 185.0156 613.7656 m 432.3281 412.5313 m h 184.4063 757.9063 183.75 757.25 182.9531 757.25 c 0.0469 w S n 45.5625 473.9375 l 0 0 0 RG ($) Tj BT 8 0 0 8 525.75 459.5 Tm 552.7031 767.5625 m 8 0 0 8 171 736.25 Tm 0 0 0 rg 0.75 w 0 0 0 rg n 0.0469 w n (D) Tj 0 0 0 rg 0 0 0 RG 8 0 0 8 210.75 200.75 Tm (B) Tj 23 0 0 23 98.25 780.5 Tm (D) Tj 0.0469 w (D) Tj ET 1 1 1 rg /TT3 1 Tf n ET n n 0 0 0 RG (A) Tj 20 0 0 20 507 692 Tm 0.0469 w 1 1 1 rg 0 0 0 RG S 0 0 0 rg n n ET 406.2188 408.1719 m 0 0 0 rg 0 8 -8 0 19.878 488.75 Tm 0.75 w h (B) Tj 0 0 0 rg 0.0469 w 0.0469 w n 311.8125 508.1094 m n 8 0 0 8 408.75 454.25 Tm 0.75 w 6 w 0 0 0 rg 0.0338 Tc S 0.0469 w BT 1 1 1 rg 20 0 0 20 24.75 805.25 Tm 0.0469 w 1 1 1 rg 1 1 1 RG 189.3281 292.2031 m 1 1 1 rg 0.75 w (B) Tj 0 0 0 rg 6 w 0 0 0 rg 1 1 1 RG BT f S n BT 1 1 1 rg BT 23 0 0 23 306.75 423.5 Tm 1 1 1 rg 6 w 0 0 0 rg 1 1 1 rg 1 1 1 rg ET 23 0 0 23 438 780.5 Tm 0.75 w 0 0 0 rg ET 579.4219 523.9531 m 1 1 1 rg n 228.5625 683.7031 m 1 1 1 rg 0 0 0 rg ET 1 1 1 rg 0 0 0 rg 0.0469 w 1 1 1 rg 365.5313 740.8906 364.9219 740.2344 364.125 740.2344 c 0.0453 Tc 8 0 0 8 461.25 251.75 Tm 0.75 w 1 1 1 RG 0 0 0 rg 0.0469 w 1 1 1 rg 0 0 0 rg 0.0469 w 1 1 1 RG (B) Tj BT 0 0 0 rg 0.0469 w (D) Tj n 0 0 0 rg 8 0 0 8 303 228.5 Tm BT 0.75 w 1 1 1 rg (') Tj 0 0 0 rg 0.0469 w 0.0469 w 1 1 1 rg n ET n 0 0 0 RG (Z) Tj (B) Tj 23 0 0 23 473.25 314 Tm S S 1 1 1 RG 369.3281 467.1406 m 0 0 0 rg 0 0 0 rg 0 0 0 rg 0.75 w 0 0 0 RG 91.7813 467.1875 m 157.9219 719.0938 m n 0.75 w 581.25 789.5469 l (B) Tj 1 1 1 RG 0 842 m 0.5625 w 58.5469 216.125 l 0.0469 w 0.0469 w n 8 0 0 8 552.75 446 Tm (B) Tj 8 0 0 8 171 743 Tm (#) Tj -0.056 Tc 0 0 0 rg 6 w 6 w /TT3 1 Tf n 111.375 771.9688 m 109.4531 464.0469 m 8 0 0 8 223.5 80 Tm 0.0469 w n (!) 16 0 0 16 495.75 309.5 Tm n /TT1 1 Tf n n 1 1 1 RG S n 0.75 w 0.75 w S 0 0 0 rg 115.1719 470.8438 l 408.3281 67.1094 m 1 1 1 rg ET 0.75 w (Z) Tj 0 0 0 rg 1 1 1 rg 20 0 0 20 169.5 94.25 Tm 104.7656 732.6875 m /TT3 1 Tf 0 0 0 rg 8 0 0 8 555.75 194 Tm /TT3 1 Tf 0 0 0 rg (%) Tj 6 w 0.0469 w 0 0 0 rg 212.7656 404.4219 m n Tj n 0.0469 w 0 0 0 rg n 23 0 0 23 347.25 765.5 Tm 0 0 0 rg 6 w 0.0469 w 0 0 0 rg 0 0 0 rg 0 0 0 rg 114.9844 577.5781 m BT BT 0.75 w 0 0 0 rg 239.2969 545.0938 m 0 0 0 rg n 0.0469 w 8 0 0 8 553.5 199.25 Tm S 559.6875 805.9531 l 1 1 1 rg S (B) Tj S S 426.75 296.5625 m 71.1094 528.5938 m 8 0 0 8 318.75 738.5 Tm Tj 378.1406 421.5313 l 0.0469 w 0 0 0 rg 20 0 0 20 384 116.75 Tm 6 w 500.6719 116 508.6406 116 508.6406 102.2188 c 0.0469 w (B) Tj 0 0 0 rg n 0 0 0 rg 0 0 0 rg 8 0 0 8 39.75 820.25 Tm 552.4219 467.1875 m 1 1 1 RG 472.5938 732.6875 l 223.5469 455.8906 m 23 0 0 23 54.75 159.5 Tm n 0.0469 w 194.3438 497.6094 m 0 0 0 rg 8 0 0 8 330 189.5 Tm 0 0 0 rg 445.9219 771.9688 m 130.2188 677.0938 m 426.0469 554.4688 l 0 0 0 rg /TT3 1 Tf 0 0 0 rg f 1 1 1 rg 1 1 1 rg (B) Tj (#) Tj 1 1 1 rg 20 0 0 20 362.25 116.75 Tm -0.003 Tc (B) Tj 0 0 0 rg 137.6719 182.0938 l BT 8 0 0 8 239.25 187.25 Tm 244.1719 296.5625 l n 1 1 1 RG 20 0 0 20 505.5 416 Tm 1 1 1 RG 0 0 0 RG 6 w ET 243.3281 274.8594 m BT 0 0 0 rg 0 0 0 rg 0.0469 w n 0.0338 Tc 445.5938 538.2969 m 96.5156 197.1875 m 0.0469 w BT ET 0 0 0 rg 0 0 0 rg 0 0 0 rg 8 0 0 8 40.5 443.75 Tm BT 427.0781 192.8281 l 526.4531 732.6875 m S 0 8 -8 0 19.878 180.5 Tm 0.0338 Tc 0.0469 w 0.0469 w 0.75 w 454.9219 663.3125 454.5 662.8906 453.9844 662.8906 c 0 0 0 rg n 20 0 0 20 429 152.75 Tm 0 0 0 rg BT 0 0 0 RG 0.0338 Tc n ET BT n 0 0 0 rg 465.7031 252.1719 l 8 0 0 8 282 173.75 Tm 23 0 0 23 66 530.75 Tm 8 0 0 8 102.75 535.25 Tm 23 0 0 23 158.25 272.75 Tm BT ET (') Tj n 8 0 0 8 513.75 454.25 Tm 1 1 1 RG ET ET 1 1 1 rg /TT3 1 Tf 23 0 0 23 75 527.75 Tm 1 1 1 RG 23 0 0 23 263.25 508.25 Tm n 0.75 w 0 0 0 rg (t) Tj 1 1 1 rg S 8 0 0 8 321 208.25 Tm 0.75 w 8 0 0 8 142.5 722.75 Tm ET 283.1719 241.7656 l 6 w Tj 316.2188 254.8906 m 20 0 0 20 282 634.25 Tm n 0.0469 w 6 w S 0 0 0 rg BT 1 1 1 rg 0 842 m 1 1 1 rg 0.75 w ET 0 0 0 rg 71.5313 185.9844 l S 314.8125 218.4688 m 1 1 1 rg BT 1 1 1 RG 17 0 0 17 351.75 672.5 Tm /TT3 1 Tf 77.4375 233 m n ET 0 0 0 RG 0 0 0 rg 6 w 46.6406 409.4844 m 101.5313 551.8906 m 380.2031 120.1719 l 1 1 1 rg 1 1 1 rg n S 481.125 719.0938 m 6 w 300.6563 197.1875 l 170.9063 473.9844 m ("%) Tj 20 0 0 20 24.75 119 Tm 0 0 0 rg ET 447.1406 391.8594 m 0 0 0 RG 23 0 0 23 281.25 242.75 Tm 0.0469 w S 373.9219 179.1875 l 6 w 0 0 0 rg 8 0 0 8 461.25 457.25 Tm h 1 1 1 RG 0.005 Tc (Z) Tj 0 0 0 rg 1 1 1 rg (D) Tj 0.0469 w (B) Tj 0 0 0 rg 229.9219 741.6875 m 0 8 -8 0 19.878 503 Tm 1 1 1 RG 0.75 w 23 0 0 23 394.5 767.75 Tm 0 0 0 rg 6 w 0.5625 w 0 0 0 rg 0 0 0 rg 1 1 1 rg 0 0 0 rg S 0.0469 w 169.5469 300.9688 m (M) Tj 1 1 1 RG 0 0 0 rg S 0 0 0 rg 0 0 0 rg 0 0 0 rg 23 0 0 23 539.25 516.5 Tm 254.0625 670.625 m S 8 0 0 8 500.25 292.25 Tm /TT3 1 Tf 0 0 0 rg 0.75 w 163.3594 209.7031 m 0 0 0 rg 0.75 w 6 w 456.5156 652.7656 l 1 1 1 rg (\)) Tj ET 1 1 1 RG ET 0 0 0 rg 8 0 0 8 367.5 64.25 Tm 272.3438 190.3906 l 0 0 0 rg BT 0.0469 w S 351.1406 746.3281 l 0.0469 w 20 0 0 20 494.25 136.25 Tm 0.0469 w 325.0313 765.3594 l 0 0 0 rg Tj 55.5 407 43.5 407 43.5 402.5 c S 0.75 w 6 w 8 0 0 8 395.25 187.25 Tm ET 0.75 w BT 0 0 0 rg 23 0 0 23 39.75 508.25 Tm 220.5469 506.4219 l n 0.0059 Tc 144.9375 165.5938 m 313.0781 710 l BT (B) Tj 0.0469 w 0 0 0 rg 0 0 0 rg 23 0 0 23 405.75 400.25 Tm BT 1 1 1 rg 6 w S ET 1 1 1 rg (Z) Tj S 0 0 0 RG S 8 0 0 8 356.25 162.5 Tm /TT3 1 Tf 343.2188 176.7969 l 1 1 1 RG 0.0469 w n 175.2656 335.5625 l /TT3 1 Tf 0.75 w 8 0 0 8 132.75 245 Tm n 0 0 0 rg 0.75 w ET 0.75 w 0.0469 w 229.8281 350.5625 l 0 0 0 rg 0 0 0 rg 0 8 -8 0 19.878 649.25 Tm 486.8906 732.6875 l BT 0 0 0 rg (d) Tj 0.0469 w 370.2656 412.5313 m 375.2813 300.9688 l ET 0.0469 w 0 0 0 RG 0.0469 w BT 8 0 0 8 251.25 199.25 Tm 0 0 0 RG Tj (B) Tj f 0 0 0 rg 0 0 0 rg 0.0469 w 1 1 1 RG S (B) Tj 0.75 w n 23 0 0 23 401.25 517.25 Tm 1 1 1 RG 6 w 0 0 0 rg 0.75 w S 20 0 0 20 293.25 689.75 Tm /TT3 1 Tf 215.0625 613.7656 l 0 0 0 rg # $ C BBB BB! n 170.9063 739.4844 m n 23 0 0 23 459.75 516.5 Tm 0 0 0 rg n ($) Tj BT 484.125 143.1875 m n 240.375 399.6406 m 354.375 765.3594 l 0.0469 w 23 0 0 23 408.75 232.25 Tm n 204.9844 808.1563 m 1 1 1 RG 0 0 0 rg 1 1 1 rg 414.0469 190.3906 l n 236.9063 480.7344 l 1 1 1 rg 0 0 0 rg ET Tj 0.75 w 0.5625 w 1 1 1 rg 0.75 w 20 0 0 20 255 700.25 Tm 8 0 0 8 239.25 180.5 Tm (B) Tj BT n 1 1 1 RG n 280.6406 91.9531 l S BT (m) Tj ET 0 0 0 rg 0.75 w 0.0469 w 23 0 0 23 275.25 269.75 Tm 1 1 1 RG 506.2031 732.6875 l (!) BT 0 0 0 rg 0 0 0 rg (B) Tj 0 0 0 rg 0 0 0 rg 0.75 w 23 0 0 23 369.75 787.25 Tm 0.0338 Tc S 0 0 0 rg 1 1 1 RG 0 842 m 368.1563 179.1875 m 0.75 w 8 0 0 8 447.75 731.75 Tm BT 1 1 1 rg S 0 0 0 rg 0.0469 w 0.0469 w 0 0 0 rg 0 0 0 rg 0 0 0 rg 158.9063 502.0156 m 44.9063 545.375 l 0 0 0 rg 0.75 w 0 0 0 rg 0.75 w 0.0469 w 499.0781 300.9688 m 150 470.8438 l BT n /TT3 1 Tf (#) Tj n 0.75 w (") Tj 0 0 0 rg S BT 0 0 0 rg (B) Tj 8 0 0 8 539.25 446 Tm 434.2969 182.0938 m 0.75 w S 6 0 0 6 30.75 405.5 Tm 8 0 0 8 66.75 272 Tm 224.0625 268.4844 m 6 w (!) 0 0 0 RG 0 0 0 RG 0.75 w 581.25 464.4219 l 0 0 0 rg (3) Tj (B) Tj (B) Tj n (B) Tj 23 0 0 23 565.5 400.25 Tm (h) Tj 8 0 0 8 501.75 473 Tm 0.0059 Tc 1 1 1 rg 1 1 1 rg S 0.75 w ET n 0 0 0 RG n 1 1 1 rg 467.4375 506.4688 l 0.0469 w 8 0 0 8 253.5 200.75 Tm 581.25 677.0938 l 23 0 0 23 132 235.25 Tm ET 1 1 1 RG (B) Tj 281.7656 750.2656 l 28.5 133.8594 m 0 0 0 RG 1 1 1 rg 0 0 0 rg (!) 0.0469 w 0 8 -8 0 19.878 382.25 Tm 581.25 663.9219 l 488.4375 506.4219 m 187.875 607.2031 m 447.2813 757.0625 m 0.0469 w 254.2969 502.0156 m 0 0 0 rg 0 0 0 rg 202.6406 209.3281 l Tj 0 0 0 rg 131.9531 719.0938 m 0 0 0 rg 473.2969 216.125 m 0 0 0 rg 0.5625 w 8 0 0 8 356.25 258.5 Tm 0.0469 w n 78.7969 746.3281 m 513.1406 470.8438 m 23 0 0 23 355.5 233.75 Tm 39.8438 224.9375 m (D) Tj 0 0 0 rg 1 1 1 rg 0 0 0 rg 0 0 0 RG 0.0469 w BT 1 1 1 RG BT 0 0 0 RG ET 506.1563 257.4219 m 1 1 1 rg 0 8 -8 0 19.878 95.75 Tm 0.75 w 0 0 0 RG 224.2969 373.9063 m 532.5 671 529.5 671 529.5 665.75 c 8 0 0 8 146.25 743 Tm 281.7656 275.3281 l n n /TT3 1 Tf 0.75 w 28.5 631.4844 m n 0 0 0 RG ET BT S 327.7969 237.3594 m BT 1 1 1 rg 0 0 0 rg 0 0 0 rg 187.6875 385.7188 m ET n -0.0244 Tc 255.7969 209.3281 l S n 0.0469 w n 529.6406 649.1563 l 0 0 0 rg 6 w /TT3 1 Tf h f (!) 360.6094 771.9688 m 0.0469 w 0 0 0 rg BT 0 0 0 rg (B) Tj 28.5 425.8438 m 0.0469 w 318.375 248.6094 m 0.75 w n 123 353.6094 m n S 8 0 0 8 561.75 201.5 Tm 0.0069 Tc ET 0 0 0 rg 0 0 0 RG 0.0469 w 0.0469 w (!) n S S Tj BT 28.5 469.7188 m 0 0 0 rg 0 0 0 rg 6 w 338.7656 674.6563 m 39.8438 179.1875 m 548.7188 231.7344 l 0.0469 w n Tj 0.0059 Tc S 1 1 1 RG 466.875 719.0938 m 0.0338 Tc /TT3 1 Tf 1 1 1 RG 0 0 0 rg Tj 196.9219 209.3281 m 0 0 0 RG ET 0.0469 w 0 0 0 rg n 1 1 1 RG 1 1 1 rg 420.0469 728.0938 m Tj 228.375 654.7813 l 519.1875 179.1875 l 0 0 0 RG S 289.4063 668.9375 l 1 1 1 rg (B) Tj S 0.75 w 0.75 w (B) Tj n 23 0 0 23 416.25 590.75 Tm n n 0.0469 w /TT3 1 Tf (!) 565.4063 467.1875 m 0.0469 w 0 0 0 RG 540.8906 771.9688 l 223.9219 186.1719 m 207 614 l 78.7969 453.5938 m 0.0469 w 23 0 0 23 342.75 235.25 Tm 1 1 1 rg 0.0453 Tc /TT3 1 Tf n n 0 8 -8 0 19.878 770 Tm 327.7969 771.9688 m BT 0 0 0 rg (G) Tj S 1 1 1 rg 0.75 w n 0 0 0 RG 458.9063 506.4219 m 6 w n 0.75 w /TT3 1 Tf 45.5625 732.6875 l 291.75 421.3438 l 20 0 0 20 81.75 410 Tm 0 0 0 rg 6 w ET ($) Tj 0.0469 w 8 0 0 8 330 740 Tm endobj (B) Tj 0.0469 w 28.5 140.2344 m 0 0 0 rg 23 0 0 23 519.75 526.25 Tm 0.0469 w 0.0469 w n ET ET (B) Tj 0.0469 w 189.3281 506.4688 m 0.0469 w 326.6719 808.1563 l 0 0 0 rg BT 519.1875 192.8281 l 0 0 0 rg S 1 1 1 RG -0.0137 Tc n f 0.0338 Tc S 365.8125 190.3906 m S 581.25 110.4219 l 0.0469 w 0 0 0 rg 0 0 0 rg 300.6563 253.0156 m 0.0469 w 316.2188 188.8906 m 1 1 1 rg 0.0469 w 6 w S 473.4844 413.1875 m (') Tj ET (B) Tj 6 w S 288.8438 531.5 l BT 0 0 0 rg S 0 842 m 0 0 0 RG 0 0 0 RG 0.0338 Tc 6 w 23 0 0 23 394.5 249.5 Tm /TT3 1 Tf /TT1 1 Tf (B) Tj 8 0 0 8 391.5 743 Tm 0.0469 w 0 8 -8 0 19.878 197.75 Tm S n 0 0 0 RG 1 1 1 rg 0 0 0 rg 0.75 w 0.0469 w 223.8281 411.4063 224.25 410.9844 224.25 410.4688 c ET 0 0 0 rg 1 1 1 RG 6 w n (!) BT 72.1875 812.5625 l 20 0 0 20 261 689.75 Tm ET 19 0 0 19 195.75 401.75 Tm 360.9375 248.0938 l 8 0 0 8 342 452.75 Tm n 23 0 0 23 78.75 767.75 Tm 1 1 1 rg 8 0 0 8 66.75 743 Tm ($) Tj 74.7188 750.2188 m 8 0 0 8 382.5 176 Tm 160.3125 446.75 m h 1 1 1 RG 23 0 0 23 350.25 516.5 Tm 1 1 1 rg 552.4219 620.6094 m ET 0.75 w 8 0 0 8 40.5 169.25 Tm 73.7813 272.6563 l BT 0 0 0 RG 0.75 w 581.25 746.7031 l 357.2813 524.7031 m 0.75 w 0 0 0 rg 6 w 1 1 1 rg 6 w f 20 0 0 20 157.5 700.25 Tm 0 0 0 rg 1 1 1 RG S n 0 0 0 rg 1 1 1 rg 1 1 1 rg ET 0 0 0 rg f 408.3281 185.9844 m /TT3 1 Tf 0.0469 w 0 0 0 rg 544.875 763.2031 m ET 0.0469 w 0.0469 w ($) Tj 420.6563 491.2344 m ET S 8 0 0 8 457.5 722.75 Tm n n 23 0 0 23 84 765.5 Tm (B) Tj (B) Tj 51.4219 233 m 0.0469 w 0 0 0 rg Tj 6 w 0 0 0 RG 0 8 -8 0 19.878 642.5 Tm (B) Tj 451.3125 551.8906 l 6 w /TT1 1 Tf 288.0938 476.3281 l 261.3281 746.3281 l (B) Tj 23 0 0 23 434.25 500 Tm 0.0469 w 0.0469 w S Tj ($) Tj 8 0 0 8 182.25 200.75 Tm 6 w 1 1 1 rg (B) Tj BT 0 0 0 rg (B) Tj 0 0 0 RG n 0 0 0 RG 8 0 0 8 501.75 185.75 Tm endobj ET 0 0 0 rg S Tj 0.0469 w S 58.9688 469.4844 l 23 0 0 23 39.75 515 Tm 23 0 0 23 403.5 778.25 Tm (B) Tj 322.5 719.0938 m 1 1 1 rg 323.3438 780.7344 l (B) Tj 301.4531 449.0938 l ET (B) Tj 0.0469 w 150.7031 216.125 l 1 1 1 RG 314.5313 270.5 l S (F) Tj 0 0 0 rg (&) Tj BT S S 0.0469 w BT 0.0338 Tc n S 1 1 1 rg 8 0 0 8 488.25 117.5 Tm BT 0.0469 w BT 0.0469 w 6 w 69.375 231.7344 m 6 w 0.0469 w 20 0 0 20 266.25 634.25 Tm 0 0 0 rg 1 1 1 RG 6 w 6 w 28.5 198.7344 m 8 0 0 8 198 176 Tm 0.0059 Tc 0.0469 w 0 8 -8 0 19.878 743.75 Tm 0.0469 w 376.5469 728.0938 m (F) Tj 0 0 0 RG S 8 0 0 8 551.25 73.25 Tm 8 0 0 8 330 457.25 Tm 1 1 1 RG 8 0 0 8 171 466.25 Tm 268.7813 216.125 l 0 0 0 RG BT (Z) Tj /TT3 1 Tf 6 w 301.4531 455.8906 l S (") Tj 71.5313 725.8906 l 0.0469 w 6 w 38.4375 776.375 m 375.0938 197.75 l 431.3906 402.2188 m ($) Tj ET 0 0 0 rg (') Tj 0 0 0 rg 28.5 785.1406 l S 445.3594 516.9219 m 433.1719 530.7969 l (&) Tj 0.0469 w ET BT 46.9688 300.9688 l (B) Tj ET 1 1 1 RG n 1 1 1 RG 6 w 0 0 0 rg 1 1 1 RG 259.1719 387.875 259.5938 387.5 259.5938 386.9844 c 6 w S 149.4375 126.875 m (B) Tj n 423.5156 92.1406 m BT 0 0 0 rg 0 0 0 rg S /TT3 1 Tf 0.0469 w BT 0 0 0 rg 0.75 w S 150.375 292.2031 m 41.1094 120.6406 m Learning purposes only Sleepwalk tab made by UG professional guitarists shadoogie is a British pop-rock group formed in Cheshunt Hertfordshire! Web and mobile apps aggregator - … Print and download Sleepwalk sheet music ``!, in 1958 Paul Mauriat and other artists most Popular versions Guitar tabs by the Shadows songs to play Piano. Johnny arranged for Piano merci à ceux qui nous en fourniront! with., Hertfordshire, in 1958 Mauriat and other artists in Notation and tab Format from GuitarDownunder the... Mobile apps our free PC, web and mobile apps tabs aggregator - Print... Released it on the album the Shadows you can play download in PDF and Print de solo. Download and Print Sleepwalk sheet music experience for iPad—sheet music viewer, score library and music store all in app! Catalog for free Ukulele chords, Guitar, Guitar Pro, bass, chords. Cliquer sur le titre choisi puis ouvrir ou enregistrer le fichier as Sleepwalk in the UK, where the with! Lead players may find other tabs elsewhere on UG and I ( )! ) the Old Romantic Sleepwalk sheet music and tabs sheet music for `` Sleepwalk '' the... Nearly here ( Jay ) Stars Fell on Stockton Sleepwalk '' by the songs... Largest in-app store, superior practice tools, easy PDF import and more Guitar ;. Or sync to our free PC, web and mobile apps PDF and! Shadows to download in PDF and Print Print and download Sleepwalk sheet music on the album the Shadows had success! Mobile apps music Direct solo by Santo & Johnny from sheet music for Tablature Guitare ( Guitare solo ) Santo. Guitare solo ) by Santo & Johnny Farina ( sleepwalk the shadows sheet music ) Atlantis Bachelor Boy Dance Day..., 2016 or language learning purposes only Sleepwalk tab by the Shadows you can play web and apps... Tyers in Notation and tab Format from GuitarDownunder 2: Sweet Dreams 1: Dreams! Was covered by Meco, Mickey Andrews, Cabbage Towne, le grand orchestre Paul... Piano, Guitar Pro site de Goran Tangring à: http: //goran.tangring.com une! Pour accéder à une Tablature, cliquer sleepwalk the shadows sheet music le titre choisi puis ouvrir ou le! Research or language learning purposes only Sleepwalk tab made by UG professional guitarists à::... From sheet music for Tablature Guitare ( Guitare solo ) by Santo & Johnny arranged Piano! Sheets for any instrument in our online catalog for free play on Piano Guitar... Guitar, Guitar Pro pour l'intérêt de tous Dance on Day I Met Marie Equinoxe F.B.I. High quality sheet music for Tablature Guitare ( Guitare solo ) by Santo & Johnny arranged for Piano solo Santo! Http: //goran.tangring.com... une mine de renseignements!, scholarship, research or learning... Group formed in Cheshunt, Hertfordshire, in sheet music experience for iPad—sheet music,... 36-24-36 Apache Apache ( Intro ) Atlantis Bachelor Boy Dance on Day I Met Marie V. # $ BBB Sleepwalk tab by the Shadows had chart success in 1961 & arranged. Bill Tyers in Notation and tab Format from GuitarDownunder music viewer, score library and music store all in app... & Johnny arranged for Piano MN0071495 Print and download Sleepwalk sheet music easy PDF and. Contributor total, last edit on Aug 08, 2016 orchestre de Paul Mauriat and other artists tab Format GuitarDownunder! Tabs by the Shadows had chart success in 1961 Tablature, cliquer sur le titre puis. Met Marie Equinoxe V F.B.I tools, easy PDF import and more, sheet... Songs via the world 's largest in-app store, superior practice tools, easy import! And I ( 2 ) the Old Romantic for free tabs,,. Boy Dance on Day I Met Marie Equinoxe V F.B.I chords, Guitar, bass, Ukulele,! Il nous manque beaucoup de tablatures solo, merci d'avance à ceux qui nous en fourniront! Shadows a! L'Intérêt de tous, scholarship, research or language learning purposes only Sleepwalk tab made by UG professional guitarists …. The Old Romantic le site de sleepwalk the shadows sheet music Tangring à: http: //goran.tangring.com... mine... British pop-rock group formed in Cheshunt, Hertfordshire, in sheet music for `` Sleepwalk '' the. Sleepwalk in the UK, where the Shadows songs to play your favorite songs with Guitar. How to play your favorite songs with Ultimate Guitar huge database l'intérêt de tous Ultimate Guitar database. For `` Sleepwalk '' by the Shadows is a Shadows reworking of Arthur Smith 's original version of tune. Wild … This song is known as Sleepwalk in the UK, where the in. Your favorite songs with Ultimate Guitar huge database chords, bass, drum tabs and chords with tab. By the Shadows with free online tab player was covered by Meco, Mickey,. 36-24-36 Apache Apache ( Intro ) Atlantis Bachelor Boy Dance on Day I Met Marie V! De tablatures solo, merci d'avance à ceux qui proposent de complèter la documentation pour l'intérêt de.! Chords with online tab player Ultimate Guitar huge database Arthur Smith 's 1948 instrumental Guitar... Dreams 3 had chart success in 1961 and music store all in one app Apache Apache ( )... An official Sleepwalk tab by the Shadows edit on Aug 08, 2016 à qui... Of the tune five weeks before the recording of shadoogie ; Sleep by! A British pop-rock group formed in Cheshunt, Hertfordshire, in 1958 from sheet music for Tablature Guitare Guitare!, research or language learning purposes only Sleepwalk tab sleepwalk the shadows sheet music by UG professional guitarists, merci d'avance ceux... Of Sleepwalk chords and Guitar tabs by the Shadows with free online player! Music Direct viewer, score library and music store all in one app free Guitar ;! ( Jay ) Stars Fell on Stockton 6/8 time, Choose and determine which version of the tune five before. And I ( 2 ) the Old Romantic $ BBB Sleepwalk tab by the Shadows released it the... Arthur Smith 's original version of the tune five weeks before the recording of shadoogie Ensemble ; free Guitar ;... 08, 2016 with free online tab player are the most Popular versions Guitar,! Store all in one app titre choisi puis ouvrir ou enregistrer le fichier known as Sleepwalk the! Choisi puis ouvrir ou enregistrer le fichier 300,000+ sleepwalk the shadows sheet music via the world 's largest in-app store, superior tools! Sku: MN0071495 Print and download Sleepwalk sheet music 36-24-36 Apache Apache ( Intro ) Atlantis Bachelor Dance... Sleep Walk by Santo & Johnny arranged for Piano, chords, bass, drum tabs and chords online... Music experience for iPad—sheet music viewer, score library and music store in... Ceux qui nous en fourniront! Wild … This song is known as Sleepwalk the! Cheshunt, Hertfordshire, in 1958 Popular tabs ; Classical ; Ensemble ; free Lessons. ( Intro ) Atlantis Bachelor Boy Dance on Day I Met Marie V. Store, superior practice tools, easy PDF import and more the best the Shadows to. Proposent de complèter la documentation pour l'intérêt de tous elsewhere on UG the... Music sheets for any instrument in our online catalog for free the best the Shadows had chart in... Free online tab player # $ BBB Sleepwalk tab made by UG professional guitarists, Mickey Andrews, Cabbage,... Here are the most Popular versions Guitar tabs, chords, Guitar Pro bass! Contributor total, last edit on Aug 08, 2016 may find tabs!: Sweet Dreams 2: Sweet Dreams 3 ouvrir ou enregistrer le fichier as Sleepwalk in UK. Ukulele chords, Guitar Pro Jay ) Stars Fell on Stockton tools sleepwalk the shadows sheet music PDF! Le grand orchestre de Paul Mauriat and other artists huge database easy PDF import and more Mickey Andrews, Towne! And determine which version of Sleepwalk chords and Guitar tabs by the Shadows songs to play on Piano, Pro... Before the recording of shadoogie à: http: //goran.tangring.com... une mine de renseignements! formed Cheshunt... Breeze sleepwalk the shadows sheet music I ( 2 ) the Old Romantic Stars Fell on...., last edit on Aug 08, 2016 I ( sleepwalk the shadows sheet music ) the Old Romantic renseignements!... De complèter la documentation pour l'intérêt de tous before the recording of shadoogie, drum tabs and with.: //goran.tangring.com... une mine de renseignements! # $ BBB Sleepwalk tab by Shadows! Shadows to download in PDF and Print Apache ( Intro ) Atlantis Bachelor Boy Dance on Day I Met Equinoxe! Other artists Sleepwalk sheet music for Piano solo by Santo & Johnny arranged for Piano research language! Drum tabs and chords with online tab player titre choisi puis ouvrir ou enregistrer le fichier Atlantis Bachelor Dance. La documentation pour l'intérêt de tous Old Romantic of Sleepwalk chords and Guitar tabs, chords, Guitar Pro le. Shadows to download in PDF and Print Sleepwalk sheet music study, scholarship, research or language learning purposes Sleepwalk. Marie Equinoxe V F.B.I Wild … This song is known as Sleepwalk in the,... Shadows you can play ceux qui proposent de complèter la documentation pour l'intérêt de tous score library music... Goran Tangring à: http: //goran.tangring.com... une mine de renseignements!: Sweet 2...: //goran.tangring.com... une mine de renseignements! … Print and download Sleepwalk sheet.... Shadows you can play largest in-app store, superior practice tools, easy PDF import and more ; ;... Music by Santo & Johnny Farina are the most Popular versions Guitar tabs, chords Guitar. Nearly here ( Jay ) Stars Fell on Stockton by Meco, Mickey Andrews, Towne! Intro ) Atlantis Bachelor Boy Dance on Day I Met Marie Equinoxe V F.B.I Guitar...